BANGON

Sa matag higayun ikaw mahisukamod

Bangon , sa hinayhinay pamapha

Tangtanga ang mitapot  nga lapuk sa panit

Kun nasamaran pangitaa ang hunad sa samad

Ayaw himuang hinungdan nga ikaw nasakitan

Ipamatuod ang kaisog Bisan kapila pa matumba

 Sa higayun nga ikaw nadagma

Ayaw inudnud ang kaugalingun Hinunua barug nga mapaubsanun

Dili man tuod lalim ang nahiaguman Himoooa kining imong sumbanan

Kay sa imong pagbangon  Gipakita mo ang imong pagpanlimbasog

Gikan sa imong pagbarug tuyhad ug ayaw ipaila nga ikaw gikan sa imong pagkasukamud

Comments

sAGMUYO

usa sa akong kauban sa buhat nakapangutana nako bahin niini...
wa ba muabot sa punto nga makatuaw ka nga muundang na sa imong trabaho?
sa tinood lang wala nako damha ni nga propesyon, gani ang akong gusto mahimo mang tigpanalipud sa kalinaw sa atong nasud. Apan wala ako matagai ug kahigayunan.
Siguro makaingun ko nga nahimo akong usa ka magtutudlo, usa ka sulagma lamang.
Apan sa dihang ana na ako sa sulod sa sistema, ako na kining gihigugma, nalipay ako ug daku nga nahiluna na ko kun asa ko nahimutang karun.
Wa koy laing pangandoy, mao lamang nga makahatag ug serbisyo sa akong mga tinun an. 
Apan dili ikalimod nga muaabot sa punto nga makatuaw ako nga gusto nakong mupahuway...
dili tungod kay gipul an nako sa akong pagkamagtutudlo, kun dili sa ubang aspeto niini...
Aduna akoy nabatyagang haw ang ug dakung kang a. 
Kun unsa man kini, kahibalo akong mahulipan ug mapun an ra ang akong gibati...
Gihigugma ko ang akong propesyon pero gisalikway ko ang laksot nga nagdala kanako sa kintulimbo,,,