tempora's blog

BANGON

Sa matag higayun ikaw mahisukamod

Bangon , sa hinayhinay pamapha

Tangtanga ang mitapot  nga lapuk sa panit

Kun nasamaran pangitaa ang hunad sa samad

Ayaw himuang hinungdan nga ikaw nasakitan

Ipamatuod ang kaisog Bisan kapila pa matumba

 Sa higayun nga ikaw nadagma

Ayaw inudnud ang kaugalingun Hinunua barug nga mapaubsanun

Dili man tuod lalim ang nahiaguman Himoooa kining imong sumbanan

Kay sa imong pagbangon  Gipakita mo ang imong pagpanlimbasog

Gikan sa imong pagbarug tuyhad ug ayaw ipaila nga ikaw gikan sa imong pagkasukamud

Syndicate content