Komento sa Sinugbuanong Mga Panlitok ug Pantitik

chrz's picture

Ang akong hunahuna ug agi'g komento niini nga hisgutanan, kinahanglan nga sundon gayud nato ang mga pulong nga anaa sa diksyonaryo o kapulongnan. Kay sumala sa akong kasinatian sulod sa 16 na ka tuig isip usa ka tighubad (translator), tighusto (proofreader) sa mga pinulongang Iningles, Cebuano, Tagalog ug Hiligaynon sa akong mga kliyente sa 18 ka mga nasud sa tibuok kalibutan, dili mahimo nga adunay usa ka titik sa pulong nga sayop sumala sa diksyonaryo kay dili gayud kana nila dawaton.

Ang trabaho sa usa ka tighubad ipasa kana sa kliyente ngadto sa laing tighubad nga dili nimo kaila, ug kon daghan kini og sayop, taktakon ka sa trabaho sa imong kliyente. Mahimo usab nga kanimo ipadala ang trabaho sa ubang mga tighubad aron kini hustohon, busa maka-uulaw kon ang imong trabaho daghan kaayo'g sayop nga titik, gawas nga mataktak ka sa trabaho.

Daghan na ako og nahubad nga mga website sa pinulongan nga Tagalog ug Cebuano. Sama sa TikTok, usa ka tuig na nga ako ang nag-atiman sa ilang pinulongan nga Cebuano. Sa website sa inLinx, ang kompetensya sa Facebook nga nag-base sa Ireland, UK, Tagalog nga pinulongan. Sa EuroTalk, Cebuano usab, sa HBO, World Bank ug daghan pa. Mao nga dili gayud mahimo nga maghimo-himo kita og ato-ato nga pagtitik sa mga pulong.

Ang sayop nga mga pagtitik tungod kana sa mikuyanap nga paggamit sa teksto sa selpon. Busa dili angayan nga himoong sumbanan sa atong pagsulat. Hinoon ang matag-usa adunay kagawasan sa pagbuhat sa ingon, anaa ra kanila kon gusto nilang hustoon ang ilang sayop o ila bang padayonon, apan dili kalikayan nga adunay uban nga mahikatawa niini.

Busa, padayon sa pagbasa aron makakat-on og dugang pa.

 

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Sakto by Rush