MODERNO'NG TEKNOLOHIYA, DILI IGO'NG MAKAHUBAD SA PINULONGAN'G BINISAYA

james bond's picture

 
MODERNO’NG TEKNOLOHIYA, DILI IGO’NG MAKAHUBAD SA PINULONGAN’G BINISAYA
 
Ang dila ug pinulongan’g binisaya, dili mahulipan sa binag-ong teknolohiya ug paghubad, dili usab masayonsayon kon ang paglitok sa ingon wala magikan sa kasingkasing ug panghunahuna nga lunsay'ng nakasabot.  
 
Kini gilalik sa kinaiyanhon'g pagmatuto nga gihatag  sa kahitas-an, nahimo'ng timailhan sa mapasigarbohon'g kaliwatan ug katawhan.