Translation question

Maayong adlaw. Mangayo unta ko og tabang pag translate niini:

"Daghan hitaboán nga dili pa ngani mapukan ang dagami mapukan na ang tinumpi kun kinama nga mais kay ibayad sa mga utang ug iilis sa mga sibo nga pinandongan kun inubáy." 

Daghang salamat.