Greetings!

Hello! Hi!

Bisaya daw.

Dugay-dugay na kong nagapakisayod kon unsa ang tinong pamaagi sa pagpanimbaya!. Sagad, niining panahon, kitang mga Bisaya nagagamit og HELLO o di' kaha KUMUSTA. Apan kaning duha ka pulong maoy dili lintunganay nga Binisaya. Pinasikad sa akong namatngunan gumikan sa mga katigulangan, ako makadungog nga sila maga-ingon og "MAAYO!" kon sila nagapanawag aron mamatikdan. Sumala niining akong napamanid-an sulod sa katuigan, ang pulong "MAAYO", nga usahay litukon sa iyang gamotpulong "AYO", mao ang katumbas sa pulong HELLO sa lintunganayng binisaya. Kon itandi kini sa ubang pulong sa mga pinulongan nga silingan sa bisaya, ang samang inandan ang mamatikda. Pananglitan, sa Pinulungan sa lumadnong Davao, ang pagpanimbaya pinaagi sa pag-ingog MADAYAW! nga nagpasabot usab og "maayo", "maanindot". Kon imo pa nga susihon ang ubang pinulongan sa Visayas ug Mindanao, makamatikod ka usab nga daghan ang nagagamit og pulong nga katumbas sa "maayo" ingong pamaagi sa pagpanimbaya. Sa laktod, mahimong ang tukmang pamaagi sa pagpanimbaya maoy pagpadayag sa uban sa "kaayohan". It's more like saying "Goodness to you!" when you great someone hello. Does this make sense?

Ang inyong alagad,

Nikosei.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Greetings! by makiling_65