Duha Ka Dagway Sa Pagsabot Ug Pagpasaylo

Genamos_US's picture

Duha Ka Dagway Sa Pagsabot Ug Pagpasaylo
    (Kabahin sa Pari ug ang Dalagang Inahan)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili palang dugay ang tanan naukay
Ang Iglesia Katolika giduaw og pagsulay
Tali sa usa ka Paring bisaya nga gisumbong
Sa usa ka pamilya ug sa medya mipasilong

Adunay usa ka bidyu nga gipasadpasad
Sa tibook kalibutan kini milupadlupad
Ang usa ka Pari wala gayud ka agwanta
Sa gipadayag niyang gibati ngadto sa dalaga

Nahitabo kini sa alaot nga adlaw sa bunyag
Ang sermon sa pari nanumbra ug nahisalaag
Gitambungan sa mga higala ug iyang pamilya
Ang talagsa-on nga bunyag wala nila damha

Abi nila halandomon ang sermon ni Padre
Apan giyawyawan ang dalaga murag serpente
Naglanoglanog ang tingog nga makabungog
Gamit ang mikropono na sipa pa sa dalugdog

Matod pa ni Padre mga pagmaymay ra kadto
Apan minsangko sa kisame ang mga insulto
Sakit palandungon ang mga pulong miguwa
Daw hait na kutsilyo giitsa ug kanila gipakita

Tataw kaayo ang mga kasingkasing sa mitambong
Nagbukalbukal puno sa kahiubos ug dili malilong
Ang imahi sa Iglesia Katolika daling mibalintong
Sa gipakita nga taras sa Pari daghan nahibulong

Nahisukwahi sa panagway sa usa ka Pari
Mga dimaayong pulong kaniya gayud gipili
Bisan pa ang mga tambag adunay kamatuoran
Kinahanglan positibo pero di gayud pasobrahan

Apan di kadto angayan direkta isulti unta sa Pari
Ngadto sa dalaga ug sa tanan murag silag gitari
Adunay mga programa ang simbahan alang niini
Gipatabong unta sila sa katikismo sa iglesia gidani

Sama sa seminar sa kadtong mga magpabunyag
Di ba mao kini ang unang kinahanglanon na tubag?
Didto pagatudloan ang usa ka ginikanan sa pagtulon-an
Ang ilang responsibilidad sa pamilya ug sa simbahan

Apan sukwahi sa atong nakita ug nadungog sa Pari
Unta mga pulong pagtulon-an ug sa kalag makabuhi
Aron magiyahan ang inahan sa pagpadako sa bata
Gisunod ang mga balaod sa simbahan dili ibaliwala

Ug sa laing bahin kon pagtunloan ang hisgutan
Misimang usab ang dalaga sa iyang binuhatan
Ang “premarital sex” ginadili sa atong simbahan
Matod pa sa uban, pagbati kuno dili kapugngan

Bisan pa sayop ang nabuhat sa dalaga ang pagatukion
Ang Pamilya ug Simbahan may responsibidad gihapon
Dili nato husgahan ang nahitabo sa dalagang inahan
Kay wala ta mahibalo sa insaktong sugilanon gitahan

Apan anaa naman kana ang bunga sa kasal-anan
Ipakaasa naman nato ang bata ug ang inahan
Ang tawo nahisalaag unta atong pagatabangan
Dili nato imodmod sa lapok aron pagayam-iran

Mao ba kini ang sugo sa Dios kanatong tanan?
Dili ba ang paghigugma maoy atong padulngan
Kalooy ug pagsabot sa dalaga unta atong huptan
Dili nato kasab-an kun dili atong pagamaymayan

Ang dakong mahimo sa Simbahan ug Pamilya
Kon dili ang pagpalig-on sa atong pasalig Kaniya
Ang pagtuloan gihatag ni Kristo kanatong tanan
Ang pagsanong sa Iyang mando kita magatuman

Iapil nato sa atong pag-ampo ang pari ug ang dalaga
Ang kalinaw ug panagdait magapuyo puno sa gugma
Ang mahinungdanon niini ang tanan kita magkahiusa
Aron magsinabatanay ang simbahan ug ang pamilya
 

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Nice by dexterguy