Ang Tambag Ni Ingko Eking

Genamos_US's picture

Ang Tambag Ni Ingko Eking
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang kinabuhi sa tawo daghan og dagway
Nakigharong sa mga suliran ug pagsulay
Gibuhat ang tanan aron walay magmahay
Gipaningkamotan kab-oton ang  kalipay

Ang kalibutan naputos sa mga lingla
Sa atong mga kahigalaan ug pamilya
Walay gipinig kon asa kita ibanlas
Sa mga kasakit ug kalipay kita itipas

May mga panahon sap-ongan atong mga mata
Apil ang atong kasingkasing na pahilumon kita
Basin tungod sa gugma o kalooy ang hinongdan
Kay ang sayop himoon man og insakto sa uban

Kini ang hagit sa kinabuhi kitang gipuy-an
Nagkalainlain mga solusyon atong sulayan
Mga tambag sa atong pamilya o suod sundon
Kon mahitugma ba kini sa atong sitwasyon

Apan lagi kining tanan anaa ra gayud nato
Ang pinal na desisyon kon unsa atong iduso
Timbangtimbangon gayud ang matag lakang
Ug buksan ang hunahuna bisan kini kimpang

Ang tanang suliran adunay kasulbaran
Ang pagpailob ang atong pagahuptan
Ang paglaum ug hugothugot na pagtoo
Sa kaugalingon ug sa Dios kita mahaylo

Ang pag-ampo nato kanunay ngadto sa langit
Aron mga suliran dali ra mahanaw inig sampit
Ang kalinaw sa hunahuna ug kalipay mouban
Aron ang sakit sa dughan dili kita mahidutlan

Mentras buhi pa ta sa ibabaw ning kalibutan
Mga pagsulay, kasakit ug kalipay kita giubanan
Kay anino man gayud sa kinabuhi ang mag-antos
Ang pagsakripisyo ug pailob aron kita masantos

Busa magpadayon kita sa pagpakabuhi
Bisan sa panahon kita kanunay nagpuliki
Ang disiplina ug pagpaningkamot ang hinagiban
Aron ang kinabuhi lanoy og may igong padulngan