Ang Merkules Sa Pagpabadlis

Genamos_US's picture

Ang Merkules Sa Pagpabadlis
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ania nasad ta sa tiilan sa kuwaresma
Giawhag sa pagpabadlis ug mosimba
Sa pagtimaan sa atong pagkakristiyano
Ug pagpahinumdom sa atong pagtoo

Karon ang sinugdanan sa kuwaresma
Giaghat ta sa pag-ampo ug magpuasa
Kasaulogan sa kamatayon ni HesuKristo
Ang kalibutan gitubos ug kita gipasaylo

Ang iyang kinabuhi ug pagsakripisyo
Timaan sa kalooy ug gugma sa Ginoo
Gibuntog niya ang kangitngit sa kamatayon
Aron ang kinabuhi maluwas ug magpadayon
 
Nabanhaw Siya ug misaka ngadto sa langit
Gibilin ang balaang pulong ug kita gihagit
Sa pagsunod sa iyang mga sugo ug balaod
Aron mahilayo sa kasal-anan kita sa hangtod

Magpuasa kita, maghinolsol ug magbag-o
Himoon ang kinabuhi ni Kristo na ehemplo
Kay ang atong kinabuhi sa kalibutan gibidyo
Ipasalida puhon kon unsa ang atong pagkatawo

Busa gitagaan  kita sa Ginoo og higayon
Nga mag-usab dinhi sa yuta ug dili sayon
Ang pag-ampo mao ang atong hinagiban
Taming sa atong kalag aron ta panalipdan

Sa atong panahon karon daghang masalaag
Motipas sa laing dalan mosubay ang kalag
Kay ang ilang pagtoo wala man ngadto sa Ginoo
Himoong rason ang kahuyang sa pagkatawo kuno

Matag usa kanato adunay mga kasal-anan
Sa atong pamilya, sa uban ug kaigsoonan
Apan dili ta moundang sa paghigugma sa Dios
Si Kristo napagkatawo aron kita Iyang matubos

Walay utlanan ang gugmang gipaambit kanato
Gikan sa Dios Amahan ug bugtong Anak gitudlo
Gitagaan kita og igong kagawasan sa pagbalik
Ngadto sa kamot sa langit ug kita Iyang gitapik