Ang Bala-od sa Pagdani

Briglau's picture

 

Ang tanan nga gusto natong buhaton ug ma-ato sa atong kinabuhi, nag gikan tanan sa gugma.

 

Kada adlaw sa matag higayon, makapili ta ug gamiton ba nato ning pagka positibong pwersa, o dili.     

 

Unsa man gani to ang atong ikahatag aning kinabuhi, ma-o say atong madawat sa atong kinabuhi. Ug ang atong ikahatag positibo, positibo sad atong madawat. Ug atong ikahatag negatibo, negatibo sad atong madawat. Bisan pag gihunahuna lang na nato o gi bati man lang gani, maayo man o da-otan, awtomatiko nang mo balik nga tukma pa sa lanog.

 

Ang gugma dili huyang, homok o gabok. Ang gugma ma-o ang positibong pwersa sa atong kinabuhi. Ang gugma ma-oy hinungdan sa tanang panghitabo nga positibo ug maayo.

 

Ang mga panghitabo aning atong kinabuhi tungod ra na mismo nato. Ang mga panghitabo, nag agad ug ga basi ra na sa mga unsa man gani to atong nabuhat o gikahatag sa kinabuhi.

 

Ang mga taong malamposon, bu-otan ug maayo mag hunahuna, ug maayo manulti. Walay sakit, libog ug da-otang tuyo.

 

Ug unsa man gani to atong bati-on bahin sa mga gi panghisgot, tukmang pamalandong na sa atong nabuhat mismo anang butanga.

 

Naay mga pagbati nga dili mo hunong, nga nAgpAsabot nga wAlay kinutuban sa gitas-on ang atong mga pagbati sa kinabuhi.

 

Maayon iphon nato ang mga butang nga mahigugma-on nga nag hatag nato ug kaayohan nga way hunong. Ilista nang mga butang nga maayo ug mahigugma-on hangtod ma maayo ug ma nindot atong pag bati.

 

Ang mga panghitabo sa kinabuhi dili na ma ingon ana ug dili pa tungod nato.

 

Ang mga butang nga gusto natong ma-angkon, ug ang mga positibong panghitabo, naghuwat ra na diha nato. Ang kwarta ga huwat nato. Ang mga maayong panglawas ga huwat nato. Ang kalipay naa ra na diha ga huwat nato.

 

Unahon natog pakita ug hatag ug maayong pagbati. Kinahanglan una ta magmalipayon, una ta makakita ug maka kaplag ug kalipay. Ang tanan natong gustong ma-ato aning kinabuhi, ma angkon ra ug unahan nato. 

Gamhanan ug bolahan ang mahigugma-on, kay sa iya, madAni ang tanan.