Panú.kì sa Usa ka YouTube Video

vincevilan's picture

Untà motubag si Ma'am Helen sa aku.ang mga pangutana kabahin sa iyahang gibuhat nga YouTube video:

EP 2 - Ang Tingog sa Alpabetong Binisaya - PAG-BASA SA SINUGBUANONG BINISAYA GRADE 1

https://youtu.be/mQSYWVIavNg

 

 

Teacher Helen, mangutana na pod untà 'ko ba...

 

1. Unsa ma'y gisunod karon di.ay sa MTB? Aduna man gu'y mga panitik nga English susama sa meow ug quack.

 

2. Dayon pod untà... nganong ingon 'ani man ang paghan.ay 'aning mga letra sa Sinugbuhanon?

 • Mm
 • Aa
 • Tt
 • Yy
 • Ss
 • Kk
 • Nn
 • Ll
 • Pp
 • Bb
 • Gg
 • Dd
 • Hh
 • Ww
 • Ii
 • Uu
 • Rr
 • Oo
 • Ee
 • NGng

 

3. Nganong kaning NG gidinágkò man? Walâ pa man gyud 'ko gud kakitâ nga gidagkò 'nang NG sukad-sukad kung mag.una 'ni siya sa usa ka hugpulong kon sentence.

 

4. Ug walâ ba'y plano ba ang MTB nga mogamit ug mga kudlit haron dalî makità kung unsa.on paglitok 'nang mga pulung nga usa ra'y panitik:

(túbo = tube) vs (túbò = to grow) vs (tubo = sugar cane)

(lála = poisonous) vs (lâlâ = slurp or lap noisily)

(bába = piggyback) vs (bâbâ = mouth)

 

5. Unsa'y plano sa MTB o DepEd ba sa pagsagop sa IPA (International Phonetic Alphabet) haron mas makità sa mga magtotó.on ang tukmang paglitok? Kung atu.ang isulat sa IPA ang mga pananglitan 'nakò kaganina, ma.o 'ni'y mahitabô:

(/ˈtuˌbo/ = tube) vs (/ˈtuˌboʔ/= to grow) vs (/tubo/ = sugar cane)

(/ˈbáˌba/ = piggyback) vs (/baʔbaʔ/ = mouth)

 

Pasaylu.a 'ko da.an kung gitu.is 'nakò 'ning mga butanga. Naninguhà lang g'yud 'ko nga masayod. Amping kanunay 'mo dirâ sa inyuha. God bless you always.

 

Comments

vincevilan's picture

Nanu.is na Pod 'Ko ni Teacher Helen

Teacher Helen, aduna na pod 'ko'y nakit.an sa may 0:31:

 1. Mura ug usa ra ka pulung untà 'ning PAGTULUN AN ug PAG IHAP.
 2. Nawalà pod ang katapusang A sa SEMANA og nahimong SEMAN na lang.
 3. Mura ug aduna'y sobra nga E sa BAYENTE. Imuha man gu'ng paglitok kay /ˈbainˌtɛ/ Dayon sa may 7:51, nganong e man ang desi apan kung paminawon ug tanto, mura ma'g i ra silang duha. Ma.o 'ni'y aku.ang nadunggan:
 • Desisais /di·si·sa·is/
 • Desisiyete /di·si·ʃɛ·tɛ/
 • Desiotso /di·siˈɔʔˌtʃɔ/
 • Desinoybe /di·siˈnɔiˌbɛ/

Pasaylu.a na pod 'ko, Ma'am, ha sa aku.ang pangtu.is. Lalum nga kasayuran ra ang aku.ang tumong ni.ani. ???? Amping kanunay na lang ug God bless you always for the wonderful work you are doing especially during these trying times.