Inquiry lang

Akong madunggan diha sa balita sa radyo ug bisayang tv channel o kaha mabasa sa mga newspaper ang word nga pagbuno, gibuno, mamumuno. Unsa diay gyod ang meaning sa pagbuno? Duna ba ni kalainan sa pagpatay? Diha sa mga balita man gyod maoy kasagarang gigamit ang "gibuno" o "pagbuno" o mamumuno. Gusto ra kong masayod sa saktong gamit sa pulong nga pagbuno.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
per se by gadus
gi buno by Kumander Ligaya
Salamat sa impormasyon. by cebtranslate
murder by litogo
palihog sa pagkorehir by cebtranslate
buno by litogo