DUNGOG

james bond's picture

DUNGOG
 
kini ang imahen,  hulagway ug talan-awon’g
magdibuho sa tawo’ng  maukiton
sa buhat nga katilingbanon…
 
dili sayon  ang dungog  nga mahimo’ng sumbanan,
dungog nga mahimong panag-ingnan
karon ug sa kahangtoran…
 
adunay dungog sa pagkasalawayon, badlongon,
ang suhi, sukwahi maoy buhaton
siya panghimaraoton…  
 
mas makita ug magpasuwabe  nga   gipanday’ng dungog
kaysa sa tingog nga kanila  atong madungog
dili kini ikapasibantog…   
 
hinayhinay ug  kanunay ang dungog  mokataykatay,
himoong saysay, hubiton sa mga tag-as ug kilay
dungog,  daw tsismis,  ikalipay…
 
pulong pagdayeg nga magikan sa lainlaing binuhatan
saw-an, daygon  sa nakapahimulos sa kaayuhan
 himoon kining panag-ingnan….
 
sa pagpangligid sa panahon,  ang dungog  dali hisgotan
kon ang naghupot sa maayong binuhatan
tipik na lamang sa handumanan….