Komunidad Sa Katiguwangan

Pinambit sa BisayaQuotes.com

 

Ning maong matahom nga kabuntagon tugoti ko nga mopaabot kaninyo ug usa ka hamubo nga istorya. Dunay istorya sa usa ka komunidad sa mga tigulang diin giplastar pag-ayo sa atong Ginoo sa usa ka malaparaisong yuta. Gibutang sila sa Ginoo sa usa ka matahom nga patag ug gipalibutan kini sa tabunok nga yuta ug matahom nga kabukiran. Gipuno kini sa Ginoo ug mga maayong talan-awon ug sila gihatagan ug tag-as nga kinabuhi. Nilabay ang katuigan apan walay nakita ang Ginoo nga pag-usbaw niining maong komunidad. Ang mga tawo wala molakaw palayo para sutaon kon duna bay mga tawo nga sama kanila nga nagpuyo sa ilang mga silingang lugar. Wala nila sakaha ang kabukiran nga nagpalibot nila aron makita kon unsa ang talan-awon nga makita gikan didto. Wala sila mohangad sa kalangitan aron makita ang katahom sa mga panganod ug sa mga talan-awon ibabaw kanila. Sa dihang miabot kining mga tawhana sa ilang katiguwangon, nakadesider ang Ginoo pagbisita kanila. Ang Ginoo misulod sa lawas sa usa ka biyahedor ug miabot Siya sa maong lugar mga alas 4 na ang takna sa kahaponon.

 

Iyang gipahibalo ang mga tawo nga dunay mga tawo nga sama nila nagpuyo sa subangan, timog, amihanan ug kasadpang gikan sa ilang nahimutangan. Iyang gilarawan kanila ang mga syudad nga puno sa kaprogresibo. Iyang gihagad silang tanan nga mobisita sa maong mga lugar apan silang tanan miingon nga “Uwahi naman, tiguwang naman mi. Imposible nga maabot pa na namo ang maong kalajoon.” Iya na pud kining gikombensir nga motungas, mosaka sa bukid aron makita ang usa ka matahom nga patag ug ang mga tanaman sa matag kilid niini apan mibalibad usab sila sa rason nga wala na silay igong kabaskog nga musaka sa maong bukid ug nga habog ra ang maong bukid ug basin kabuhion lamang sila’s taas. Miingon na usab ang biyahedor nga hala mohangad tas taas ug pamati kay istoryahan ta kamo sa kinabuhi sa usa ka gingharian luyo nianang mga panganod apan sa makausa pa mibalibad napud silang tanan sa rason nga hawoy na ilang liog ihangad-hangad ug nga lisod na para nila ang pag timaan ug pagsabot sa mahimong istorya sa maong biyahedor. Nihangyo na lamang ang biyahedor sa kataposan sa pag-ingon nga “Na hala manganta ug manajaw rakan lamang ta para mahimong puno sa kasadya kining hapona.” Apan mitubag lamang ang mga katiguwangan nga “Na pasawop naman ang adlaw, manguli na mi sa among barong-barong kay basin magabhian mi.”

 

Tungod niini mibalik ang maong biyahedor sa iyang agi nga masulub-on. Misulti ang biyahedor sa iyang kaugalingon nga kon kuhaon pa lamang sa tawo ang mga pulong nga uwahi naman, dili, layo, habog ra, imposible, lisod, di na masabtan, siguro ang kinabuhi sa tanang tawo sa kalibutan mamahimong malipayon. Ila unta nga masabtan nga walay nauna ug nauwahi niining kalibotana hinunoa ang tanan sinugdanan lamang sa lain-laing gasa nga mahimong ihatag sa kinabuhi sa matag usa; nga ang kabatan-on mahimong magpabilin diha sa atong tagsa tagsa ka huna-huna bisan sa sa unsa nga pangedaron nga atong maabot; nga dili babag ang katiguwangon para mahimong kaparte sa pagpalambo sa usa ka sosyidad; ug nga ang pagbag-o sa mga dili maayong gawi usa ka importanteng butang labina para sa mga tawo nga naa na sa kahaponon sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi.

Comments

Danghag's picture

Mga Pulong

Ma'yng adlaw Maria, 

Storya- taho', asoy, sugilon, kasugiran

imposible- wala'y tarung nga hubad ani nga pulung. Makaingun kita ug dili mahimu, apan dili ni siya katugbang sa buut pasabut sa espanyol nga imposible. 

gikumbensir- paghaylo,o pagkabig

komunidad- katilingban

sosidad- kapunungan

importante- mahinungdanun

Ang maslisud para sa ako ang paghibalu kanus'a ko makagamit ani nga mga pulung. Kinsa ba kasabut ani nila. Wala'y pangutana sa ilang pagkahinungdanun sa atung pag'ila sa atung kaugalingun nga pinulungan, apan daghan kita ug mga suliran arun makapauswag sa atung kinaiyahan. Lahi lahi sab ang atung paggamit sa grammatika(walay pinulungang bisaya tungud kay wala pa ta naningahanglan ug Kasayuran sa mga pinulungan, ang ginatawag nga linguistics). Didto sab sa unsaon pagsulat uban sa paggamit sa mga titik nga latino. Pananglitan... ikaw gagamit ug o sa pulung nga "Pulong", ako masganahan ko sa U.. wala'y sayup dinhi.. basin lahi gyud ang atung paglituk. Asta ang paggamit sa "glotal stop". pananglitan suba... subâ, o suba'.. karun gagamit pako ug '... apan masganahan ko sa kalu... ^... 

Miay mangsusulat nga taga Kenya nga miundang sa paggamit sa ininglis arun makagamit sya sa iyang pinulungang Gikuyu. Asta sila nagkalisud sa paggamit sa mga titik nga latino apan sa ilang pagsabut gakauswag ang ilang pinulungan. Gibalhog kini sila sa bilanggo tungud sa ilang gibuhat. Miingon siya nga tanang mga mangsusulat kay kinahanglan musulat sa ilang kaugalingung pinulungan arun makapauswag sa ilang kalitlingbang kinaiyahan. 

Bisaya ko... sa akung pagdaku. apan kulang kaayo ang akung kasayurun mahitungud sa akung kaugalingung pinulungan. Makalituk ko ug pito ka pinulungan. Apan bisaya.. ang pinulungan sa akung pagkabata kay ginadaugdaug sa mga balaud.. ginapugus sa mga eskwelahan sa dili paggamit.. arun maulaw ta. ginasaway nato ang mga tao nga dili kamao magininglis apan dili nato sawayun ang mga dayu kung dili sila kamao mag binisaya. Ang atung kaugalingung paggamit ug pagdawat sa imperiyalismo(wala gihapun ta'y pulung ani). 

Unta, nia pa'y daghan nga ganahan masayud sa atung matahum nga pinulungan. Labi na ang mga galituk sa pinulungan bisaya sa tanang mga lahi lahi nga paggamit. 

 

 

Gabu