Naamang nga Pagbati

Genamos_US's picture

Naamang nga Pagbati
By Genamos_US of Washington DC, USA
 
Nahibalo ko nga imo kung gimahal
Nga kanimo ang gugma ko wala nagdagmal
Kining tam-is nga pulong
Dugay ko nga unta sa imo ihunghong
 
Pero naabtan nalang sa imong pagbiya
Ang dughan ko nga nagyaya
Kay wala nako sa imo maipabati
Kining gugma ko sa imo nahilahi
 
Bisan sa pagmahay ako gigapos
Sa mga dangoyngoy kini gihipos
Kay ulahi nga ang pagbasol
Sa wala malitok nga pulong ako nahasol
 
Ihulat ko nalang kini sa umaabot
Sa insakto nga higayon ako nanghinaot
Ug didto sa laing kasingkasing akong idagkot
Nga kini pagbati sa dughan ko akong makoot
 

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Gipakyaw man! by litogo