GILADMON

maanyag's picture

"Sa pagtulo sa iyang luha,
Wala'y bisan usa
Sa iyang mga higala
Ang nakapahid sa nahumod
niyang mga aping..."
 
Hain man kaha sila
Og wala man nila madunggi
Ang alingi-is nimong pagtiyabaw?
 
Tungod ba sa kabanha sa ilang talidhay?
O tungod nabungol na ang ilang mga dalunggan
Sa kahilom sa imong pagkawala?

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
: ) by maanyag
WALA by pearl fontilla (not verified)