"LIKE" button sa Facebook.

 
 
 
Kumusta Higala, 
 
Dili nato malimod nga daghang tawo ang nagagamit sa Cebuano sa inadlaw adlaw nga pakighimamat ug pakighinabi dili lamang sa Pilipinas 
pero sa tibuok kalibutan...mao ako nagasugyot nga magbuhat unta ug usa ka fanPAGE sa facebook ug LIKE button........para daghan makahibalo niining maong website para magpabilin ang CEBUANO...