Bukidnon by GYUD

litogo's picture

BUKIDNON
Domingo "Minggoy" Lopez
[and by Gary Granada:
if in CAPS, new lyrics;
if in parentheses, new melody]

Gikan pa ako sa bukid
Milusad nganhi sa lungsod
Tuyo ko lamang maniid
Sa batasan ninyo dinhi
Kay didto sa among bungtod
Sinansan day ikasul-ob
Kay si nanay dili gyud buot
Ning mga bag-ong urog

Ayayayayay, ayayayayay
Ang mga pakiay-kiay
Sa mga dalaga sa bukid
Putli ug ulay
Ayaw baya hikapa
Mohilak si inday
Di ra ba gyud mohilom
Kon dili pangasaw-on

Ania ako kay kaninyo makig-indigay
Ning balitaw nga ayayayay
Nga sa dughan ta makaupay
Ania ako garbo ning bukidnong katahum
Awit da intawon, awit da gayud
Ug king diyutayng pahiyum

Ayayayayay, ayayayayay
Ang mga pakiay-kiay
Sa mga dalaga sa bukid
Putli ug ulay
Ayaw baya hikapa
Kay mohilak si inday
Di ra ba gyud mohilom
Kon dili pangasaw-on

(Gikan pa ako sa bukid
MILUGSONG nganhi sa lungsod
Tuyo ko lamang maniid
Sa batasan ninyo dinhi)

Kay didto sa among bungtod
Sinansan day ipasul-ob
Kay si nanay dili gyud buot
Ning mga bag-ong urog

Ayayayayay, ayayay
Ang mga pakiay-kiay
Ang mga dalaga sa bukid
Putli ug ulay
Ayaw baya hikapa
Kay mohilak si inday
Di ra ba gyud mohilom
Kon dili pangasaw-on

Di ra ba gyud mohilom
Kon dili pangasaw-on

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Dalagang Bukidnon by inertkids (not verified)