Budots Budots

Mao ni ang tugtog nga Budots.  Tugtog ug sayaw nga gikan sa Davao.

Kamo na lay pangita sa sayaw sa youtube.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Mao diay by Just4kixs (not verified)