Botlis Payb

edmac's picture

BOTLIS PAYB
(edmac)

Part 1: Ang Saad

Hhhhhhh.…Huuuuhhh…
Lawm ko nga ginhawa ug buga sa tam-is nga hangin sa palibot.
Mga upat sad ka oras kapin ang akong gibiyahe ug naabtan na ako sa kilomkilom. Apan bisan sa kakapoy, daw milagsik ang akong kalawasan sa pagkakita ko sa habog nga kuros ug kampana sa unahan.
Dili ako relihiyoso nga tawo, apan adunay espesyal nga rason kung nganong gibati ako ug kahinam ug kaabtik niadtong mga taknaa.

Halos walay nausab sa karaang simbahan.
Gikan sa mga haligi ug mga bungbung nga gikulitan sa mga larawan sa mga santos hangtod sa mga dagkong kahoy sa palibot, ang tanan nagpabilin sama ra gihapon sa una.
Apan kini tanan makita sa atubangan, sa sulod, ug sa palibot.

Kumusta kaha ang luyo?
Puno sa kakuryuso ko nga pangutana sa kaugalingon.

Walay giusik nga segundo ang akong mga tiil sa paghatod kanako diretso sa luyong bahin. Bisan ang paghapit, ni ang pagsulod, wala gayud misantop sa akong alimpatakan niadtong mga tungora.
Mihunong lamang ako sa dihang mitambad na sa akong atubangan ang tumong ug tuyo sa akong pagbalik - ang pasungan sa likod sa simbahan.
Naa pa gihapon ang gikondenar nga pasungan.
Gihimo kini sauna isip balay sa mga kabayo mga 50 katuig na ang milabay, sa usa ka Katsila nga kura paruko kaniadto sa simbahan. Pulong pa sa estorya sa karaan, nga sa pagbalik daw sa mao nga Pari sa Espanya, tungod sa katiguwangon, nahurot ug pangamatay ang nahabilin 3 ka kabayo sa mismong gabii sa iyang pagbiya. Ug pagkadungog sa Pari sa balita mahitungod sa mga kabayo, naamang daw kini sa tumang kasakit nga walay bisan usa ang iyang atubangon ug estorya. Namatay kuno tungod sa tumang kaguol ug pagmahay ang mao nga pari sa pagkasunod gabii.
Ug sukad niadto, pulong pa sa mga tiguwang nga saligando sa simbahan, walay bisan usa nga mananap nga mulungtad nga mabuhi ilawom sa mao nga pasungan. Mao kini rason nga sa mga nilabayng panahon, gikondenar na kini ug gihimo na lamang ham-okanan sa mga karaang rebulto ug gamit sa simbahan.
Hangtod karon, ambot ug ngano, apan manlimbawt gihapon ang akong balhibo labi pag akong mahinumduman ang mao nga estorya. Parehas nga sensasyon sa pagpamugnaw ug pagpamarog sa balahibo sa akong pagsud-ong karon sa tayaong kandado sa pultahan sa pasungan.

Apan dali ra usab dayong gihulipan ang akong gibating kahadlok sa paghinumdom ko sa among grupo. Lahi ra gayud kung mag-uban na kami sa una. Ang pasungan maoy gihimo namong pribadong tagu-anan ug pundokanan. Siya maoy saksi sa tanan namong kabuang panahon sa among mga tapok-tapok. Pila nasad ka gabii ug ka kaadlawon ang among gipalabay dinhi samtang gahulat sa paghupa sa gahom sa bino.

Kanyahay ra nga dili mawala ang aslom nga baho dinhing dapita!
Buhi pa kaayo sa akong hunahuna ang kasaba ug ang maisogong tingog sa usa sa mga saligando sa simbahan. Nakapahiyom ako sa hilom.

Ug sa kalit, daw sa may talagsaong kaiinit nga misukad sa kinailadmang bahin sa akong dughan, nga hinayng misaka paingon sa akong baba nga mitikmod sa akong mga simod ug dila...
Ang among kampo! Naa pa gihapon!
Ang mga pulong nga akong nabuhian dala tudlo ug lingi sa palibot nga daw murag batang way boot nga nanghambog sa iyang kaestorya.
Apan nag inusara ako niadtong tungora.
Usa ka binuhat nga hiniktan ang mga tiil sa lanot sa paglaom dala ang pangandoy nga unta matuman ang saad nga gihimo tali sa mga miyembro 20 ka tuig na ang milabay.

Taod-taod na usab sukad sa katapusan namo nga panagtagbo.
Apan daw mura lang gihapon ug kagahapon nga lab-as pa kaayo ang mga agik-ik ug sagmuyaw sa akong mga higala. Mibaha ang mga kaagi ug handurawan nga akong gihuptan ug gitipigan luyo sa paglabay sa panahon.
Apan sa giingon ko na sa unahan, espesyal karong tuiga.
Ika 20 karon nga tuig kasumaran sa saad nga among gihimo dinhi niining gamay namo nga kampo.
Nanumpa kami nga magpundok pagbalik human sa 20 katuig. Wala ako galaom nga gihimunduman pa sa akong mga amigo ang mao nga saad, apan basin pa diay pinaagi niini mahimamat ko sila pagbalik.

Giihap ko dayon ang kwadrado nga adobe sa bungbung sa pasungan.
Uno, Dos, Tres, Kwatro, Singko!..
Ikalima gikan sa kanto sa pinakaubos nga laray.
Gihinay nako ug bira dalang gango-gango, hangtod nahulbot ang gamay nga bloke sa adobe.
Mihayag akong mga matang gatan-aw sa papel sa sulod sa nabakanteng giblang.
Gikuot ko dayon ug gilugit sa akong mga tudlo ang gamay nga papel nga mipasok sa kinaluyuhang bahin.
Ug sa dihang ako na kining nakuha, dali kong gihikyad ug dayong gibasa ang nahasulat niini.
Ug mao kini ang naa sa sulod:

Kami nga mga miyembro sa Botlis Payb musaad ug manumpa nga human sa 20 ka tuig gikan karon, maga-abot pagbalik sa petsa sa kapistahan sa among patron dinhi niining among kampo.
Ug isip pagkumpirmar nga kami mutunga ug mutambong sa mao nga panagtapok, musulat kami sa among mga marka tupad sa among mga ngalan.

1. Pari----- P

2. Annie--- A

3. Nicole--- N

4. Osngi---

5. Siklo---- S

Napuno ako sa kahinam ug kasorpresa sa pagkakita nako sa mga marka tupad sa mga ngalan sulod sa lista.
Ang mga marka ga-representar sa unang letra sa alyas sa kada miyembro.
Ideya kadto ni Pari nga sa ika 20 na nga tuig una pa mi mokumpirmar sa among pagtambong aron sigurado gayud. Kay basin daw dili pa tinud-anay ang among gibati sa una, mas maayo sa mismong tuig na kami motamla sa dili pa ang adlaw sa pista.

Ako naman lang diay ang wala pa kabutang!
Ahak ako pa gyud ang pinakaulahi!

Sa tinood lang, wala gayud ako magtuo nga manunga o mahinumduman man lang sa mga miyembro ang karaang saad. Pila ray tuyuk sa panahon.
Gianod ako pagbalik sa balod sa kapalaran sa lugar nga akong gigikanan.
Ang saad maoy akong sakayan nga gamiton aron makab-ot ang kalinaw sa akong lubog nga kagahapon.

Sa sunod semana pista na sa among lungsod.
Makaako ba kaha mi sa paghinumdum ug paghisgot sa katapusang insedente nga maoy hinungdan sa among panagbulag-bulag?
Mga bata pa kami niadtong panahona...
Daghang sipyat, daghang pagmahay...
Unsa kahay dangatan sa among panagtagbo pagbalik?

Samtang napuno ako sa mga pangutana, gikablit ang akong atensyon sa mga pangalan sa lista.
Nalingaw ako nga nagbasa sa mga alyas sa akong mga higala.
Ug sa paghinumdum ko palang, daw mura ako ug gigitik sa mga rason ngano nabansagan kami niini ug ang pagkaporma sa grupo.
Sa samang higayon, mikitiw ang akong kamot sa pagbutang sa marka nga letrang "O" sa tapad sa numero 4 sa lista.
Kumpleto na ang grupo.
Naporma na ang sekretong pulong sa mga miyembro sa pagbutang ko sa akong marka.
Nanimaho na usab nga aslom, nanimaho na usab nga:

P A N - O S !
1 2 3 4 5

...Sumpayan... (Part 2: Ang Grupo ug ang mga Alyas)

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
nalingaw by kawanangan