BOSES (tingog) ang ikatulong bersikulo by john.orbe

III

KINSANG MAGSASANGYAW NGA ADUNAY KAALAM?
PINIYALAN SA GASA NGA DILI MATUNGKAD
SUSAMA SA SIDLAK SA MASILAW NGA ADLAW
NGA MAHANAW ANG KANGITNGIT KUNG
SIYA ANG MOUSBAW
LAMDAG SA KATAWHAN NGA SINIKOP SA KADUNOT
NAHISAMA SA BULAWAN NGA MOPUTLI SA KALAYO
WALA NAGAPANAPI SA IYANG MGA TINUN-AN
GIBANSAY SA TUDLONG CRISTOHANONG PAGTULUN-AN
 
 

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
nice by fmontajes