Ang Ulitawo

Nag sugod ning storya sa usa ka ulitawo kadtong nag skwela pa siya sa high school

kay kani nga stage mao man ni ang ting ibug-ibog ug babae.

 

Sa pag skwela niya ug second year high school naka bati na siya ug gugma ngadto

sa usa ka babae nga kinsa mao ang pinaka utokan sa ilang klase.Samtang nag kuyog

silang manag higala nga si Juan ug Pedro nga nag ambit sila sa ilang tagsa-tagsa nga secreto kabahin sa ilang mga

na-ibogan nga babae ug wala toyo-a nga pareha sila ug na-ibogan, pero wala nila baliha

kay aron dili ma guba ilang pag ka amigo ilang gisabot nga ang maka una lang sa pag panguyab.

Sa pag labay sa usa ka semana si Juan nag himo ug sulat ngadto sa usa ka babae pero hadlok siya mo

muhatag kay malditahon man ang babae ang iyang gibuhat iya nalang gisulod ang sulat sa bag sa babae

samtang walay nakakita.Pag ka ugma ni ana si juan sigehan nalang ug esnab sa babae labi na kung mo tan-aw

siya,hangod nilabay ang ang semana cge lang gihapon ug esnab hangtod ni bulan na esnaban gihapon labi

na kung mag sugat ilang panan-aw.Dayon ning abot ang panahon nga nanguyab na pud iyang amigo ngadto sa

babae kinsa nga wala pa kahibalo nga nagpadala ug sulat si juan.,,Ning abot ang time nga naka uyab gyud sala si pedro ug

ang babae.Samtang si Juan sigehan lang gihapon ug esnab kada bagat sa ilang mga mata hangtod nag third year na sila.

Hangtod ni Graduate sila si juan wala gyud kahibalo kung nganong gi-ingon ato siya sa maong babae.

 

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
 INVICTUS by Datu Mangsakupay (not verified)