Ang Udyong (The Arrow)

Genamos_US's picture

Ang Udyong
By Genamos_US of Washington DC, USA

Akong gibinat ang lambo ning akong pana
Aron ipunting ang udyong ngadto sa kalikopan
Ug sa kalit akong gibuhi-a ngadto sa kahanginan

Aron akong maaninaw nga nahulog ngadto sa kalibutan
Nga wala ko masayod ang iyang padulngan
Sa iyang katulin nilupad nag-inusara
Nga akong gisunod kung asa itugpa

Samtang sa iyang kakusog ug kalayo
nga wala nako masundi ang iyang paglupad
Akong gihanggap ang lab-as nga huni sa hangin
Nga ako nagtu-o nga kadtong udyong nga akong gibuhi-an
nahulog kadto sa kalibutan

Kung nakagukod palang sa akong mga panan-aw kadtong
igmat og gawasnon kung udyong
Tingali akong makit-an ang iyang sangkoanan
Ug kaha madungog ang iyang mga hadyong sa paglupad

Ug sa akong kakapoy nilugsong ko sa patag
Aron sa pagpangita niadtong udyong kung nasaag
Ug sa dili layo ning akong gibarogan
Akong nakita kadtong udyong nga akong gikabalak-an

Akong gisubay ang mga huni sa iyang mga paglabay
Gikan sa iyang pagsugod lagbas sa iyang utlanan
Ug didto ko nakita ang naghigda kung higala
Nga nagpaabot sa iyang tag-iya.