Ang pagkab-ot sa tinood nga kalipay

Genamos_US's picture

Ang pagkab-ot sa tinood nga kalipay
By Genamos_US of Washington DC, USA
 
Aginod sa paglakaw ning kinabuhi
Taliwala ning pagdali-dali ug kabanha
Ayaw kalimot nga adunay kalinaw sa kahilum
Paningkamoti nga walay pagtahan sa mga kakulian
Ug ihatag ang imong kaayo sa tanang tawo
 
Ihinay pagsulti ang tatawng kamatuoran
Ug andam ka maminaw sa uban
Maskin ang pinaka banga ug ignorante
Aduna gayud silay kaugalingong ikasulti
 
Paglikay sa mga tawo nga sabaan ug init og ulo
Kay maoy maghatag balaka ug aliwaros sa atong kalag
Kon mangumpara kita sa uban
Mahimo kitang garboso ug mapahitas-on
Hinuno-a nga sa kanunay aduna gayud mas labaw
Ug minos-minos pa kanato
 
Ikalipay ang mga katumanan sa atong nakab-ot ug mga laraw
Ipadayon sa pagbuhat ang mga butang
Nga maoy naghatag kanato og interes
Pero hinumdumi sa kanunayng kita pamaubsanon sa kaugalingon
Kay mao ra kini ang tinood nga bahandi sa atong dughan
Ning nag-ilis ilis ug nagduhiraw nga panahon
 
Mabinantayon kita sa atong matag tulomanon sa atong patigayon
Kay ang kalibutan puno sa mga pusong ug lingla
Ayaw gayud sa pagkabuta kung unsa ang mga hiyas
Kay aduna gayud mga tawo nga malimbasog sa taas nga tinguha
Bisan asa ang kinabuhi puno sa kabayanihon
 
Ipadayon ang imong pagka ikaw
Ayaw pagtumotumo sa uban sa ilang  mga pagbati
Ug Ayaw pagkatahap sa ilang gugma
Bisag sa ilang mga panlitok wala kay makuha
Mahitandi kini sa mga sagbot nga magbalik balik sa pagturok
 
Mangayo kita sa tambag sa mga katuigan
Aron itahan ang mga butang sa atong pagkabatan-on
Amomahon ang kusog sa atong diwa
Aron magsilbi kining taming sa kalit nga kaalaotan
Ayaw pagkatarantar sa mga kalisdanan nga moabot
Kasagaran ang mga kahadlok naggikan kini sa pag-inusara ug kakapoy
 
Kung atong isumada ang tanan ning pagtulon-an
Sa pagdisiplina sa kaugalingon atong masabtan
Tagaan usab nato gamay nga konsiderasyon
Ang paghinayhinay sa atong kaugalingon
Aron masabtan usab nato ang atong mga kahuyang
 
Kitang tanan mga binuhat nga gimogna sa langit
Lakip nga ang mga tanaman ug mga bitoon
Ma dagat man, mga hayop ug kabukiran
Bisag hanap o dayag ang atong katuyoan
Aduna gayud kitay tumong ning kalibutan
 
Busa dawaton nato ang panagdait nga gihatag gikan sa Diyos
Aron matilawan sa kanunay ang kalinaw nga walay balos
Kung unsa man gani ang atong mga pangindahay
Sa mga kahago nga atong gitanom
Ayaw nanumbalinga ang mga tingog
Sa kasaba ug mga kaguliyang ning kalibutan
 
Hatagi og kalinaw ang atong kalag
Sa mga bakak, kasakit, kagubot ug pakyas nga mga damgo
Bisan mao kini ang dagan sa nalipong nga kalibutan
Ang katahom sa kinabuhi ato ra gayud masabtan
Ayaw kalimot kanunay sa pagmaya
Aron makab-ot ang tinood nga kalipay ug himaya