Binisaya sa "temperature"

stephani1987's picture

Ako lang ibutang dinhi aron makahibawo ang uban. Kanang sayo sa buntag inig adto nako sa pari.an sa Colon, kasagaran naay mga mamalitay, mangutana kung "unsay angay kinainiton aron dali malata ang utanon" - ang buot pasabot sa "kinainiton" kay "temperatura" or "temperature" sa Ininglis pa. Ang tibuok sentence, ihubad sa Ininglis, "What should be the 'temperature' required to cook the vegetables," or something like that.  Gibasi nato ang kainit aron pagkuha sa kinainiton (temperatura). Apan, duna say mogamit og "kinabugnawon" kung ang mamalitay mangutana "unsay kinabugnawon (temperatura) aron matunhay ang isda" - kung sa Ininglis pa "What temperature is needed to keep the fish fresh."

So kung akong ibasi sa mga mamalitay nga akong mabantayan, duha ka pulong ang ilahang gigamit aron pagsukod sa temperature sa Binisaya, mao ang "kinainiton" ug "kinabugnawon". Additionally, naay mamalitay mangutana unsay "gidak.on". Ang "gidak.on" buot pasabot kay "size" na siya, apan walay mogamit sa pulong nga "gamay.on" kay lahi na siyag meaning hehe. Ako lang ni ibutang dinhi kay naay uban maglibog, hasta akong mga anak maglibog sab sila!  ????

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
very cool by labyuu