Ayo! Naa kuy pangutana.

Akua nga pangutana kabahin sa unsay paghubad sa "satellite" (salingkapaw o naa na)? Akua nga nakit-an kanunay ra "sitlayit" o "satelayt" nga dayag kaayu nga gikan na sa Ininglis. Basin naa tay pulung sa "satellite" tungud kay naa man pud tay pulung susama sa "bulalakaw" (Ing: meteor), "bituun" (Ing: star), "lawangitan" (Ing: planet; hevenly body), ug "kapunawan" (Ing: galaxy). Maayu unta nga naay nakahibaw diri hahaha.

Salamat!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.