Pakli sa Takna

Wangan's picture

Sa panahong wa pa namugna ang orasan, mao kini ang gigamit sa mga katiguwangan;

 • Ugtong-Adlaw: 12nn
 • Huyog-Adlaw: 2 pm
 • Tigbarahog: 4 pm
 • Sirum: 6 pm
 • Tig-iyapon: 8 pm
 • Tigbaranig: 10 pm
 • Una nga Pamalo: 11 pm
 • Tungang Gab.i: 12 mn
 • Ikadurhang Pamalo: 2 am
 • Ikatulo nga Pamalo: 4 am
 • Tigburugtaw: 5 am
 • Butlak-adlaw: 6 am
 • Tigparanugpo (pakaon sa mga manok): 8 am
 • Tig-iritlog: 10 am

 

Apan duna na kitay orasan ug wala na kini gamiti na. Alang ra kini sa pag tuon sa kaagi.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Aha gikan? by vincevilan