Ang pulong nga "Bag-ong Malaya" (ngalan nga sugyot ni john halley)

chrz's picture

Ang pulong nga "Bag-ong Malaya" usa kini ka kombinasyon sa pinulongan nga Tagalog o Filipino. Ang pulong "Bag-ong" usa ka linangkob nga pulong "Bag-o nga" ug ang pulong nga "Malaya" usa ka pulong nga Tagalog o Filipino nga nagkahulugan sa Iningles og "Independent" o "Makinaugalingon" sa Binisaya. Kay ang pulong "malaya" sa Binisaya nagkahulogan og "malawos" o "himatyon" sa Iningles nagkahulugan og "dying". Busa sa maong pangalan, nagkasumpaki na.

Kon mailisan ang ngalan sa atong nasod nga "Philippines" o "Pilipinas" ngadto sa pagka-"Maharlika", sa ato pa kinahanglan na usab kitang magtuon o mobalik sa pag-eskwela aron makakat-on sa pinulongan nga alang sa nasudnong pinulongan nga "Maharlikanon". Dili na kita makagamit sa pinulongan nga Tagalog o Filipino kay iya man kini sa Pilipinas. Andam na ba kita nga mobalik sa pag-eskwela aron makakat-on og bag-ong pinulongan nga "Maharlikanon"?

Usa kini sa daghang mga problema nga atong atubangon kon ilisan gayud ang ngalan sa atong nasud nga "Philippines" o "Pilipinas".