HANGIN

Dondie Labajo's picture

Nanamin ako sa hangin
namasin nga sa ako-a kini mo pansin
aron magkighinabi sa huyop sa akong kinabuhi
kon nganong grabi ang kagul-anang nasinati...

Usa ka makusog nga horus ang nagpakugang kanako
"Ania siya!" nakaingon ako
dayong labunog sa mga dahong daw gibugno
"Giubanan ako kaniya sa akong mga kasubo!"

Namarog ang nanghigda kong mga balahibo
nairog akong kabuot sa nahitabo
sa makadiyot, ako nakalimot sa akong garbo
mipaubos ako, miluhod ug literal nga miukbo...

"Ania ako karon sa imong atubangan, luhaan
wala ako masayod kon hain tika mahikaplagan
sanglit kay maabot-mahanaw kaman sa usa ka huyopan
apan dungga intawn ang aligut-got niining dughan..."

"Tayhupi sa kinabuhi ang akong pamilya
kalinaw, kadasig ug pagkamalipayon maoy akong pangaliya
humoka ang tagsa-tagsa namong mga kasing-kasing nga mikaging
kalisang, kagul-ana'g kasubo, palira sa katapusan mong bagting!"

Ug sa unang higayon nabati ko ang iyang tingog
kon suwaya'g sulat sa pulong, kini daw dahunog sa dugdog
apan mas malinawon pa kini's nag agay-ay'ng tubig sa baybayon
sama sa mga huni sa langgam nga nagpasundayag sa pagkamalipayon

Ug diha-diha
giuga sa hangin ang akong mga luha'g pagduha-duha
ug gidala niya ako ngadto sa mga panganod
unya sa kalinaw, iya akong gihapyod-hapyod.

-Donz 04/02/18