VISAYA-ENGLISH

can u help me translate it to english ?
coz i can't understand most of the words coz the visaya words are soo deep .
msg me @@  :: memo_marj@yahoo.com
thankkyouu ;)
 
Nangausik Nga Panahon
nangausik nga panahon mikabyon ako sa agay sa panahon
paingon sa ikog ug punu-an
Unsay may kalainan?
pasingadto o pasinganhi?
hala sigi'g lakang! gilangkub ang
punuan ug tumoy, gawas sa
unsa ang karon nga mihikyad na.

sama sa gapas naglutaw
kulang sa kinaadman
nakaankla sa pagbasol sa kagahapon
ug kahinam sa umaabot
parehong di mahikap,
naghingilin sa kamatooran.

hinanali nga kadasig
mialisngaw sama sa yamog
minunot sa uphag nga hangin
sa hataas nga kapatagan,
ugang hangin nga misuyop
lahos sa nanglutak kong panit
nagminghoy ug naghigwaos, dalang kasilag
sa nagbalikos nga mga ugat
nga unta tusaktusakon aron moalisbo
ngadto sa lang-at sa kasiguruan.

mga oras, adlaw ug mga tuig nga
nausik nga panahon
sa pagpamalandong...
apan nahisalaag gihapon!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
LOOL by memo_marj (not verified)