Paniba

Yamog nga nagdagayday
sa imong mga gihay
Nangandam sa pagsubang
sa mainit nga adlaw

Kining buyog nga naniba
sa sayong buntag
Naghagyong ang palibot
sa tumang kahinam

Misakdap-sakdap sa pagpangita
sa matamis mong dugos
Napusgay ug misalibo kuyog
sa mabugnaw nga huyohoy

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
need translation for this poem by glenn (not verified)
POLLINATING ;) ;) by dja966 (not verified)
thanks.... by glenn (not verified)