palihug ko ug translate

nangita ko ug tinud anay nga amigo nga buotan ug kasaligan. dili ko ganahan anang batasan nga bastos ug way respeto. kung  bastos ka pagkataw ug wala kay grado, ayaw na lang pakig amiga nako. 

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
palihug ko translate pls and tnx........... by ashlynjane (not verified)