Cebuano numbers

Convert numbers into Cebuano words

lima ka gatos ug katloan ug duha ka milyon ug usa ka gatos ug kapitoan ug walo ka libo ug siyam ka gatos ug kan-oman ug siyam

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
great site by cyrillejohn (not verified)
NUMERAL TRASLATION by addiebruce (not verified)
cute! :) here's my translation by dongcals (not verified)
hi! by ionlybelieve (not verified)