Cebuano numbers

Convert numbers into Cebuano words

upat ka gatos ug kalim-an ug duha ka milyon ug siyam ka gatos ug kap-atan ug pito ka libo ug upat ka gatos ug kawhaan ug usa

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
great site by cyrillejohn (not verified)
NUMERAL TRASLATION by addiebruce (not verified)
cute! :) here's my translation by dongcals (not verified)
hi! by ionlybelieve (not verified)