Ang Pulong Ludabi

fmontajes's picture

Gikan sa gamay pa ako kanunay na akong makadungog niining pulong ludabi

Ug ako kining ipaambit sa mga tig sunod niining maong balayan aron usab atong makita kung wala na ba nato hikalimti

ang atong namata-an ug kahayag nga pinulungan nga kansang mga kabatan-unan atong makita nga bisan sa yanong pinulungang

bisaya dili na maasabot tungod sa impluwensya sa mga pinulungang banyaga. Kung mahimo dinhi niining maong pagpulong pulong sa

balayan atong isugid ang atong mga namatikdan sa atong palibot ug atong tukion ang pulong ludabi kon unsay lintonganay niini sa atong kaugalingo

ilabi na gayod sa mga kabatan-on nga nagdakong bisaya.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
batan-on by palang_hernan (not verified)
Hikalipay by Genamos_US