Ang Dalan Paingon sa Kamatuoran

fmontajes's picture

Dinhi niining kalibutan adunay duha ka klase sa dalan.

Adunay balikog nga dalan paingon sa kamatuoran.

Ug aduna usay tanos nga dalan paingon sa kalampusan.

Sa gimatuto pa kita sa atong ginikanan.

Gehimo nila ang tanan aron kita dili mapasagdan.

 

Ug sa nanglabayng panahon  daghan na ikaw ug naantigohan

Hangtod nga misangpot ikaw sa adlaw nga nakabuhat ka ug kasal-anan

Apan kining tanan bunga lamang kini sa dakong kasubo sa imong dughan

Ug imong gepangayo ang pasaylo ngadto sa atong diyos Amahan.

 

Ug sa dihang miabot na ang takna  sa imong kaugalingon nga ikaw magpakabana.

Nakita mo ang usa ka dakung timailhan pinaagi kang kristo nga kanimo nag-amoma.

Kalinaw ug kalipay gebati mo sa dihang si kristo nakita mo matag takna.

Ang gahum sa katurong maoy nag ganoy kanimo ngadto sa himaya.


Ang kamatuoran sa  atong pagka kristohanon dli kini nato malilong.

Kay sa iyang tiilan kitang tanan nga iyang mga tinubos mipasilong.

Ug sa adlaw-adlaw natong panginabuhi siya kanunay kanato nag hong-hong.

Aron sa atong kinabuhi dli kita matakilpo ngadto sa lawm nga liba-ong.

 

Ug sa atong pagbaklay niining dalan sa kangitngit kita usab nangindahay.

Nga unta dili makawang ang atong pagpakigbisog sa panaghigugma-ay.

Kay ang tawo nga nagsubay sa tanos nga dalan dili gayod kini magmahay.

Ug moabot ang adlaw nga si kristo kanimo mo patigbabawo pinaagi sa imong tumang kalipay.

 

Ug unya ang  dalan sa kamatuoran maoy kanunay nga atong gelantaw.

Kay sa kinabuhi ang kamatuoran maoy atong gehanduraw.

Aron kitang tanan dili mosangpot ngadto sa pagpanghupaw.

Ug inig atubang nato sa amahan kitang tanan sa kalipay ibayaw.

Kay dinhi sa kalibutan hamubo lang ang atong mga adlaw.

 


By: fmontajes Brgy.8 Tuburan,Cebu/Ipil Ormoc city